Jesteśmy organizacją non-profit, której misją jest POMAGANIE, szczególnie osobom starszym oraz niepełnosprawnym

Witajcie dobrzy ludzie, witajcie przyjaciele!

Jesteśmy „Pomagamy Nie Ziewamy” – grupa przyjaciół z Gdańska, którzy jako swój styl życia wybrali pomaganie i zmienianie otaczającego nas świata na lepszy. Każdy z nas wnosi do naszej grupy coś zupełnie innego i każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Wychodzimy z założenia, że zamiast snuć wielogodzinne debaty o tym jak można pomóc należy zacząć działać od razu. To właśnie z działania zrodziła się Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy – w marcu 2020 r. w odpowiedzi na szalejącą epidemię covid-19 zaproponowaliśmy lokalnym restauratorom, by zorganizować akcję ‘Posiłek dla Seniora’ – w czasie jej trwania do domów gdańskich seniorów rozwieźliśmy kilka tysięcy obiadów. Historie ludzi którym zdążyliśmy pomóc, zobrazowały nam jak trudna jest w Polsce codzienność osób starszych i niepełnosprawnych. Regularnie wspieramy domy dziecka, schroniska dla zwierząt i pojawiamy się tam gdzie nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. Po 24.02 profil działania naszej Fundacji naturalnie rozszerzył się o pomoc narodowi ukraińskiemu w związku z konfliktem zbrojnym jaki wybuchł na terytorium ich kraju. W naszej Fundacji działają także osoby narodowości ukraińskiej, mamy przyjaciółki i kolegów z Ukrainy, stąd cała ta sytuacja dotknęła nas również osobiście. Przez niespełna miesiąc trwania wojny zorganizowaliśmy 45 transportów humanitarnych na terytorium Ukrainy, oraz transportów dla obywateli Ukrainy do Polski. W naszym magazynie codziennie gościmy kilkaset osób, które uzyskują u nas pierwsze doraźne wsparcie w postaci artykułów pierwszej potrzeby. Do dnia 25 marca było to już ponad 13 500 osób.Przez cały czas realizujemy także nasze pozostałe działania – nie zapominamy o niepełnosprawnych, seniorach i najuboższych. Całość naszej pracy realizowana jest w formule pro publico bono – oddolnie i niezależnie – nie korzystamy z żadnego zewnętrznego finansowania i opieramy się wyłącznie na współpracy z darczyńcami. Zapraszamy Was do wspierania naszej działalności poprzez wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji lub poprzez PayPal.

Nr Konta Millenium: 92 1160 2202 0000 0004 8322 0847

SWIFT CODE: BIGBPLPW

IBAN: PL 92 1160 2202 0000 0004 8322 0847

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/pomagamynieziewamy

ENGLISH BELOW

Welcome good people, welcome friends!

We are “Pomagamy Nie Ziewamy”- Group of friends from Gdansk, Poland, who have chosen as our lifestyle helping and changing the world around us for the better. Each of us brings something different to our group and each is unique in their own way. We believe that instead of hours lasting debating about the way to help, we should start acting right away. Particularly from the action the Pomagamy Nie Ziewamy Foundation was born – in March 2020. In March 2020, local enterprenours, in response to the raging covid-19 epidemic, proposed to local restaurateurs to organise a 'Meal for a Senior’ campaign. The stories of people we managed to help illustrated to us how difficult everyday life is for the elderly and disabled people in Poland. We regularly support orphanages and animal shelters, and we appear in places where our help is the most essential.After the 24th of February, the profile of our Foundation naturally expanded including assistance to the Ukrainian people regarding to the armed conflict which broke out on the territory of their country. We have friends and colleagues from Ukraine, so the whole situation also affected us personally. During less than a month of war, we organised 40 humanitarian transports to the territory of Ukraine, and transports for Ukrainian citizens to Poland. Our warehouse hosts several hundred people every day, who receive first aid in the form of basic necessities. By the 20th of March, there have already been more than 13 500 people. All the time we also carry out other activities – we don’t forget about the disabled, seniors and the poorest. All our work is carried out pro publico bono – grassroots and independent – we do not use any external funding and rely purely on cooperation with donors.We invite you to support our activity through the payments directly onto our bank account or through PayPal.